സംസ്ഥാന തല ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് 16 ന് സ്വലാത്ത് നഗറിൽ

ഈ വർഷം ഹജ്ജ്, ഉംറ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന തല ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് 16 ന് ചൊവ്വാഴ്ച സ്വലാത്ത് നഗറിൽ നടക്കും.